اخبار اجتماعی » قوه قضائیه 2 استان را به استان‌های برخوردار از مزایای مناطق محروم افزود